CMU Account

 1.  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ (https://account.cmu.ac.th) และ login
 2. เลือก PERSONAL INFO
 3. เลือก Reset Password
 4. ใส่รหัสผ่านเดิม
 5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8 ตัวขึ้นไป ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ (! ? $ % ^ * ( ) _ - = { [ } ] : ; @ ~ # | , .)
 6. ทดลอง Login เข้าระบบ
 1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการรายงานตัวตามขั้นตอนของสำนักทะเบียนและประมวลผลสมบูรณ์แล้ว
 2. สำนักทะเบียนฯ จะส่ง Link การลงทะเบียน CMU Account ด้วย SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้
 3. หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับ CMU Account ในรูปแบบ name_surname@cmu.ac.th

Azure Dev Tools for Teaching

 1. เข้าสู่หน้าการใช้งานอีเมล
 2. เลือกกล่องจดหมายเข้า แถบบนกล่องอีเมล เลือกเมนู กรอก (Filter)
 3. นำเครื่องหมายถูกออกจากเมนู “แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส”
 4. ใส่เครื่องหมายถูกหน้าเมนู “ทั้งหมด” เพื่อทำการแสดงอีเมลทั้งหมดในกล่องจดหมาย